SERAT JAWA

1. Pangertosan serat

Serat utawi nawala inggih punika basa ingkang dipunaturaken ngginakaken seratan utawi salah satunggaling piranti komunikasi ingkang awujud seratan utawi satunggaling sarana kangge sambet ginem/komunikasi ingkang wujud sinerat/tinulis.

Serat resmi, dinas, niaga temtunipun ngginakaken paugeran ingkang gumathok, gegayutan kaliyan kedinasan. Beda kaliyan serat pribadi. Serat pribadi punika wujudipun kadosdene serat limrah. Ingkang dados pratandhanipun menawi serat punika kalebet serat pribadi inggih punika pigunanipun. Tegesipun serat wau dipunginakaken pribadi dhateng pribadi saha wosipun ngrembag perkawis pribadi utawi sanes perkawis kedinasan. Pramila saking punika basa ingkang dipunginakaken ing serat pribadi langkung longgar. Basa ing serat pribadi boten kaiket dening paugeran-paugeran ingkang baku nanging namung kaiket dening peprenahan antawisipun ingkang ngintun serat saha ingkang dipunkintuni serat. Nanging basanipun serat pribadi saged ngoko saged ugi krama gumantung kalenggahanipun tiyang ingkang dipunkintuni serat. Menawi ingkang dipunkintuni serat punika kanca sapantaran utawi peprenahanipun langkung anem, serat saged dipunserat ngginakaken basa ngoko. Ananging menawi ingkang nampi serat peprenahanipun langkung sepuh utawi inggil kalenggahanipun, prayoginipun serat kalawau dipunserat ngginakaken basa krama.

Sanajan serat pribadi gadhah kalodhangan babagan basa saha perkawis ingkang dipunrembag, serat pribadi boten kenging nilar subasita saha tata krama. Serat pribadi ugi kedah kaserat kanthi cetha, gampil dipunmangertosi dening ingkang nampi serat. Kanthi mekaten serat wau boten ndadosaken bingung saha saling surup, langkung-langkung kangge ingkang nampi serat.

2. Pranatanipun nyerat serat
a. Dlancangipun kedah resik, langkung sae warni pethak.
b. Mangsinipun limrahipun warni cemeng.
c. Seratanipun ingkang cetha ugi tumata.
d. Tembung saha ukaranipun ingkang ganep ugi mapan.
e. Panglempitipun ingkang prasaja.

3. Wujudipun serat Jawa
Wujud serat Jawa maneka warni antawisipun :

a. Serat ulem (undangan)
Serat ulem inggih punika serat ingkang isinipun atur dhumateng tiyang sanes, amargi badhe kagungan kersa/hajat ingkang dipunkintuni uleman supados rawuh wonten ing papan saha wekdal ingkang sampun katemtokaken. Tuladha serat ulem inggih punika : ambal warsa (ulang taun), tasyakuran, supitan, serat ulem mantu lsp.

Bab-bab ingkang kedah kamot ing serat ulem :
1. Papan saha tanggal anggenipun damel serat.
2. Nama saha papan ingkang tinuju.
3. Pambuka
4. Isi :

  • puji syukur
  • Maksud utawi tujuan
  • Dinten, tanggal, tabuh saha papan
  • Adicara

5. Panutup inggih punika atur panuwun saha salam panutup.
6. Nama ingkang paring serat.

b. Serat kitir
Serat kitir inggih punika serat ingkang isinipun cekak aos, punapa perlune kemawon. Tuladhanipun : telegram, memo

c. Serat lelayu
Serat lelayu inggih punika serat ingkang isinipun kabar sedanipun satunggaling tiyang.
Bab-bab ingkang kamot ing serat pawartos lelayu :
1. Irah-irahan (judul)
2. Nama saha papan ingkang tinuju
3. Pambuka (salam kaliyan waosan Innalilahi… )
4. Isi :
– Ingkang sampun tilar donya (nama saha yuswa)
– Tilar donya (dinten, tanggal, tabuh, papan)
– Pemakaman (jenazah badhe kapetak… dinten, tanggal, tabuh, papan/sasanalaya)
5. Panutup (atur panuwun lan salam panutup).

d. Serat iber
Serat iber inggih punika serat ingkang isinipun kabar pribadi, bab ingkang dipunandharaken saged punapa kemawon.

e. Serat silaturahmi
Serat silaturahmi inggih punika serat minangka gantos pisowanipun satunggaling tiyang. Tuladha : kartu lebaran, kartu natal.

4. Peranganipun Serat
Serat ingkang jangkep gadhah perangan-perangan kados ing ngandhap punika:
a. Satata basa, (serat katujokaken) alamatipun serat saged kaserat ing pojok tengen utawi kiwa ing nginggil.
b. Adangiyah, tembung pamuji rahayu umpaminipun :
– Taklim (ingkang taklim), sedherek sepuh, utawi dhateng sesami ingkang perlu dipunaosi.
– Salam taklim, dhateng sedherek anem, utawi dhateng sapantaran.
– Ingkang salam, dhateng sedherek anem ingkang perlu dipunaosi, amargi pangkatipun langkung inggil.
– Ingkang sembah sungkem, saking tiyang enem dhateng sesepuh (embah) utawi para luhur.
– Ingkang sembah pangabekti, saking tiyang anem dhateng tiyang sepuhipun piyambak. Umpaminipun: Bapak, Ibu, Tiyang estri dhateng kakungipun piyambak.
c. Purwaka, nelakaken pawarta kawilujengan ingkang ngintun serat saha pangajeng-ajeng supados ingkang dipunkintuni serat ugi Wilujeng.
d. Surasa basa, wosipun serat, kekajenganipun serat.
e. Wasana basa, pungkasaning serat/rembagipun sampun rampung, tuladhanipun : cukup semene dhisik liya wektu disambung maneh.
f. Titi mangsa, nelakaken wekdal anggenipun nyerat serat. Tuladha : Parakan, 21 Agustus 2015
g. Peprenahan, asalipun serat saking sinten, tuladha :

Saking ingkang putra

Bapakmu ing omah

Adhimu saking paran, lsp.

h. Tapak asta ingkang damel serat.
i. Nama terang, nama terang ingkang damel serat.

Tuladha serat iber
Katur

Dhumateng Bapak saha Ibu Hartana ing dalem
Ingkang sembah pangabekti,
Kanthi serat punika putra ing Surakarta pinaringan rahayu nir ing sambekala, mugi Bapak, Ibu saha adhik-adhik ing mriki ingkang putra suwun makaten ugi.
Kajawi punika, keparenga putra matur, gandheng saben dinten Jemuah kaliyan Setu murid-murid kedah ngangge seragam batik, pramila putra nyuwun kintunan arta Rp. 50.000,- saprelu kangge tumbas sragam setunggal setel ingkang sampun kasedhiyakaken ing sekolahan.
Wasana cekap semanten atur putra lan nyuwun tambahing pangestu saking Bapak saha Ibu.
Surakarta, 7 Januari 2016.

                                                                                                     Putra tuhu tresna

                                                                                                      Tandha tangan

                                                                                                   Adi Nugroho

Tuladha Serat Ulem Wisudhan 
Sleman, 21 Agustus 2011

Katur

Panjenenganipun Bapak Drs. Subagyo Sastra W.

Ing Bantul

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Nuwun, kanthi puja puji hastuti, sinartan sagunging pakurmatan, lumantar serat menika keparenga kula angrerantu rawuh panjenengan wonten ing:

Dinten         : Jum’at Legi

Titimangsa  : 01 September 2011

Wanci         : Tabuh 09.00 WIB

Papan         : Gedung Grha Sabha Pramana Bulaksumur

Adicara       : Wisudha Pawiyatan Pranatacara tuwin Pamedhar Sabda Yayasan Kirti

Sanggyaning warga Panitya miwah Pengurus Yayasan Kirti atur gunging panuwun awit saking kawigatosan saha rawuhipun panjenengan.

Nuwun,

Wassalamu’alaikum Wr.Wb.

                                                                                            Pangarsa Yayasan

           

                                                                                                Ki Pramana Sabda Gaotama

Tuladha Ulem Pawiwahan 
Nambut silaning akrami:

NIKEN NASTITI, S.H
Binti KRT. Tedjaningrat
Kaliyan

 MARYAN UTAMA, S.Pd
Bin Letkol Sumaryan

Akad Nikah:
Kemis Kliwon,
14
September 2016
Pukul 09.00 enjing,
ing griya Jl. Madukismo 123
Ngayogyakarta

Ngayogyakarta, 1 Desember 2016

Nuwun wiyosipun,

Kula angantu-antu keparengipun rawuh panjenengan sekaliyan wonten ing wiwahan panggih/dhaupipun anak kula pengantèn kekalih, mbénjing ing:

Dinten              : Kemis Kliwon [malem Jumuah Legi]
Tanggal           : 14 Desember 20
16
Pukul               : 19.00 [pitu sonten]
Papan              : Pendhapi Budaya Mandhala Jl. Madukismo 75 Ngayogyakarta

Wasana awit keparengipun rawuh saha paring berkah pangèstu, kula ngaturaken agunging panuwun sanget. Nuwun.

Salam taklim,
KRT. Tedjaningrat Kekalih

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.